Algemene voorwaarden


 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop www.wineanddessert.com.
Deze website behoort toe aan:

Gasthuis 55, Mark Vanvaeck, Gasthuisstraat 55, 9500 Geraardsbergen, België. RPR BE 777.082.440

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

Wineanddessert.com kan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen.

Herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan wineanddessert.com heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij wineanddessert.com. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt wineanddessert.com er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Levering

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

Als de goederen niet kunnen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dan kan wineanddessert.com zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten onder de overeenkomst en de wet. De klant zal verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst.

Verzending

De verzending van onze wijnpakketten gebeurt door SendingWines (verpakking) en DPD (transport). Hun algemene voorwaarden zijn dus van toepassing en te raadplegen op www.sendingwines.be en www.dpd.be . Indien u bij de levering vaststelt dat het pakket is beschadigd, weigert u het pakket. Een nieuw pakket wordt u dan opgestuurd. Indien u het pakket aanvaardt en u nadien beschadiging vaststelt, moet u ons binnen de 7 kalenderdagen op de hoogte brengen. Nadien kan u geen aanspraak meer maken op herstel van de schade. Wineanddessert.com levert in alle EU-landen. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Voor landen buiten België wordt een toeslag aangerekend. Voor buitenlandse eilanden wordt een eilandentoeslag aangerekend. De tarieven kunnen op de website van wineanddessert.com worden geraadpleegd.

Leveringstermijnen

De leveringstermijnen vermeld op www.wineanddessert.com zijn indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling heeft geplaatst op wineanddessert.com.

Indien de geplande leveringsdatum wordt overschreden door een fout van wineanddessert.com, dan kan de klant zonder kosten en met een eenvoudige kennisgeving de bestelling annuleren. Dit is enkel mogelijk indien de bestelde goederen op dat ogenblik nog niet verzonden werden. Binnen de 30 dagen zal de klant de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Prijzen

De opgegeven prijzen op de website zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief eventuele verzendingskosten. De berekening van bijkomende kosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden op de relevante pagina op wineanddessert.com.

Betaling

Betalingen gebeuren vooraf aan de levering.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij wineanddessert.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van wineanddessert.com. Wineanddessert.com houdt zich aan de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wineanddessert.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 Wineanddessert.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Wineanddessert.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz.

Indien mogelijk zal wineanddessert.com de fout op eigen kosten herstellen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van wineanddessert.com te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht.

De aansprakelijkheid van wineanddessert.com is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade niet uit.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van wineanddessert.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Klachten

Alle klachten moeten schriftelijk worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering. Indien de klacht als gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van wineanddessert.com beperkt zijn tot herstelling of omruiling.

Overmacht

Wineanddessert.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Wineanddessert.com alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 Wineanddessert.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wineanddessert.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Wineanddessert.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van wineanddessert.com bevoegd.

Contracterende partij

Wij verkopen alleen aan:

  • natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar

  • juridische entiteiten met zetel in de EU.

Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Algemene voorwaarden FR


 

Algemene voorwaarden ENG